rss Kotimaiset tuomioistuimet

28.4.2017 As Oy:n sai ottaa huoneiston hallintaansa kun asukkaat eivät täyttäneet yhtiöjärjestyksen ikärajaehtoa

KKO:2017:22 Asunto-osakeyhtiö - Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

Lue lisää


28.4.2017 Konkurssi ei estänyt Verohallintoa valvomasta ulosmitattuun omaisuuteen kohdistuvia saataviaan

KKO:2017:21 Konkurssi Velan vanhentuminen - Julkisen saatavan vanhentuminen

Lue lisää

24.4.2017 Pääkäsittely hovioikeudessa tarpeen kun kyse ristiriitaisista kertomuksista ja asian merkitys vastaajalle sitä edellytti.

KKO:2017:19 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia

Lue lisää


21.4.2017 Turvapaikanhakijan kääntyminen kristityksi on tutkittava tarkasti, lähtökohtana suullinen käsittely

KHO:2017:63 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Luopuminen islamista – Kristityksi kääntyminen – Sur place -tilanne – Uskonvakaumuksen tutkiminen

Lue lisää


21.4.2017 Tuomarinimityksiä 21.4.2017

Tasavallan presidentti päätti 21.4.2017 seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


20.4.2017 Vähemmistöosakkailla ei ollut oikeutta saada koolle asunto-osakeyhtiön ylimääräistä yhtiökokousta, kun varsinainen yhtiökokous oli päättänyt samasta asiasta edeltävänä vuonna

KHO:2017:62 Asunto-osakeyhtiö – Ylimääräinen yhtiökokous – Vähemmistöosakas – Saman asian uudelleen käsittely – Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen – Kanne – Määräaika

Lue lisää


20.4.2017 Oleskelulupa voitiin jättää myöntämättä passin puuttumisen takia

KHO:2017:61 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Perhe-elämän suoja – Elatusapuvelka

Lue lisää


20.4.2017 Johtoryhmän muuta henkilöstöä parempi sairauskuluvakuutus oli vain lisäkustannuksen osalta verotettava etu

KHO:2017:60 Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Työnantajan järjestämä työterveyshuolto – Ryhmäsairauskuluvakuutus – Johtoryhmän kattavampi vakuutus – Veronalaisen edun määrä

Lue lisää


18.4.2017 Vankilan määräämä erilläänpito ja sijoitusmuutos eivät olleet rangaistuksia, jotka estäisivät syytteen - ne bis in idem

HelHO:2017:4 Pahoinpitely Ne bis in idem – turvaamistoimenpiteet – sijoittaminen vankilassa

Lue lisää


18.4.2017 Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää valittajan kiistäessä vamman ja menettelynsä syy-yhteyden

KKO:2017:18 Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste Vammantuottamus - Syy-yhteys Vahingonkorvaus

Lue lisää


11.4.2017 KKO: Tulevaan aikaan kohdistuvan ansionmenetyksen määrän tuli ilmetä tuomiosta

KKO:2017:17 Työsopimus Työtapaturma Vahingonkorvaus - Ansionmenetys Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Tutkimatta jättäminen Tuomion oikeusvaikutus - Täytäntöönpanokelpoisuus

Lue lisää


10.4.2017 Luottosopimus oli pätevästi peruutettu kun lainan pääoma oli palautettu peruuttamisaikana

HelHO:2017:3 Kuluttajansuojalaki Kuluttajaluottosopimuksen peruuttaminen

Lue lisää


10.4.2017 Kaksi määräaikaista esittelijäneuvoksen virkaa korkeimmassa oikeudessa

Tuomarien ohella nimitettäväksi voivat esimerkiksi tulla myös sellaiset hakijat, joiden aikaisempi kokemus ja asiantuntemus on peräisin asianajo- tai syyttäjätehtävistä taikka lainvalmisteluun, yliopistotutkimukseen tai laillisuusvalvontaan liittyvistä töistä.

Lue lisää6.4.2017 Moottoripyöräkerho vaatii tunnustensa käytön kieltämistä

Markkinaoikeus: Cannonball Motorcycle Club ry > CrimeTime osuuskunta

Lue lisää


4.4.2017 Rajoitettaessa laitokseen sijoitetun lapsen oikeutta olla yhteydessä haluamiinsa henkilöihin on asiasta tehtävä valituskelpoinen päätös

KHO:2017:54 Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Lapselle läheinen henkilö – Muu kuin lapselle läheinen henkilö

Lue lisää


4.4.2017 KHO: Konkurssipesän on toimitettava jäte käsittelylaitokseen

Yhtiön konkurssipesä oli jätteen haltijana jätelain säännösten mukaisesti vastuussa jätekemikaalien ja muun vaaralliseksi luokiteltavan jätteen toimittamisesta asianmukaiseen käsittelylaitokseen

Lue lisää


3.4.2017 Todistelu-uudistus ei laajentanut telekuuntelun tuottaman ylimääräisen tiedon käyttömahdollisuutta

VaaHO:2017:3 Hyödyntämiskielto Telekuuntelu - Ylimääräinen tieto

Lue lisää


31.3.2017 Vain osalle henkilöstöä annnettavalle työsuhde-edulle oli perusteltu syy - siksi verovapaa etu

KHO:2017:50 Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Henkilökunta-alennus – Koko henkilökunta – Liiketoiminta-alue

Lue lisää


31.3.2017 KKO pysytti Sähköalojen ammattiliitolle tuomitun korvausvelvollisuuden

Ammattiliitto laiminlöi lupauksistaan huolimatta jäsentensä edunvalvonnan. KKO 2017:15

Lue lisää


30.3.2017 Velkajärjestelyä ei voi vahvistaa alkamaan takautuvasti

HelHO:2017:2 Maksuohjelman vahvistaminen Maksuohjelman alkamisajankohta

Lue lisää


30.3.2017 Ratkaistujen juttujen määrä kasvoi korkeimmassa oikeudessa

Valituslupahakemukset, jotka hylättiin, ratkaistiin keskimäärin 5,4 kuukaudessa.

Lue lisää


30.3.2017 Hovioikeus korotti valelääkärin saamaa tuomiota viiteen vuoteen vankeutta

Äänestys siltä osin tuliko vahingonkorvauksia asianomistajille sovitella sen takia, ettei sairaaloiden ole tarvinnut palauttaa potilasmaksuja eikä lääkärintyötä ole tarvinnut tehdä uudelleen pätevän lääkärin toimesta.

Lue lisää


28.3.2017 Latvialainen tuomio käsitti saman teon kuin paritussyyte Suomessa, ne bis in idem

RHO:2017:1 Ne bis in idem, hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä, oikeudenkäynnin kesto, menettämisseuraamus

Lue lisää


28.3.2017 Hovioikeus vahvisti tapaamisoikeuden keinohedelmöitystä omilla sukusoluillaan auttaneelle aviomiehen isälle

I-SHO:2017:4 Lapsen tapaamisoikeus – Keinohedelmöitys – Ulkomailla asuminen – Turvakielto

Lue lisää


28.3.2017 KKO äänesti Rakennusalan yleisten sopimusehtojen tulkinnasta. YSE 1998

KKO:2017:14 Kanne - Kanteen ennenaikaisuus Rakennusurakka Sopimus - Sopimuksen tulkinta

Lue lisää23.3.2017 Tuomarinimityksiä 24.3.2017, asianajaja Leena Romppainen määräajaksi oikeusneuvokseksi KHO:een

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


22.3.2017 KHO pitää esitystä Soten valinnanvapauslainsäädännöksi oikeudellisesti ongelmallisena

Miten terveyspalvelujen tuottamiseen voidaan integroida perustuslain edellytykset täyttävällä tavalla sosiaalipalveluja, joihin liittyy hallinto-oikeudellinen oikeussuojajärjestelmä ja perusoikeusulottuvuus?

Lue lisää21.3.2017 Vainajaa varakkaamman lesken asuntoon kohdistuvan hallintaoikeuden arvo laskettiin koko kiinteistön arvon perusteella

Itä-Suomen HAO: Perintöverotus - Lesken hallintaoikeus asuntoon - Tasinkoprivilegi - Puolesta määrästä -periaate - Fiktiivisen osituksen periaate - Puolittamisperiaate - Hallintaoikeuden arvon laskeminen

Lue lisää


20.3.2017 Aiemman isyyslain nojalla vahvistettu isyys johti perintöoikeuden syntymiseen

THO:2017:4 Perintökaari - Perintöoikeus Isyys – Isyyden vahvistaminen Lain ajallinen soveltaminen Ärvdabalken - Arvsrätt Faderskap – Fastställande av faderskap Lags tillämpning i tiden

Lue lisää


20.3.2017 Hovioikeus hylkäsi konkurssipesän kanteen Adulta Oy:n hallituksen jäseniä kohtaan

Konkurssipesä vaati, että yhtiön entiset hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja velvoitetaan korvaamaan 32,7 miljoonan euron vahinko.

Lue lisää20.3.2017 Työmatkalla Siperiassa saatu paleltumisvamma oli työtapaturma

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus - Työtapaturma - Työstä johtuvat olosuhteet - Työmatka

Lue lisää


20.3.2017 KHO arvioi ihmiskaupan uhrin oikeutta oleskelulupaan

Huomioon otettava myös yksilölliset inhimilliset syyt oleskeluluvan myöntämiseksi

Lue lisää


18.3.2017 Luvattomasti maassa oleskelleen perhesiteelle ei annettu merkitystä oleskelulupaa harkittaessa

KHO:2017:41 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Avioliitto – Maahantulokielto – Lain säännösten kiertäminen

Lue lisää


18.3.2017 Valvontarangaistuksena suoritettua aikaa ei otettu ehdonalaisen vapauttamisen ajankohtaa määriteltäessä huomioon

I-SHO:2017:2 Ehdonalaisen vapauttamisen määräytyminen Ehdonalaiseen vapauteen pääseminen

Lue lisää


16.3.2017 Läheistodistajalla ei vaitiolo-oikeutta. Syytä epäillä ettei ollut päättänyt vaitiolosta itse

VaaHO:2017:2 Todistelu Läheinen Vaitiolo-oikeus Hyödyntämiskielto

Lue lisää


16.3.2017 Ennakkopäätös huumausainerikoksen näytön arvioinnista

KKO:2017:12 Todistelu - Näytön arviointi Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos

Lue lisää


15.3.2017 Bulgarian vankilaolot eivät esteenä luovuttamiselle

KKO:2017:11 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen - Eurooppalainen pidätysmääräys

Lue lisää


14.3.2017 KHO: Käräjäoikeuden antama asiakirjan salassapitopäätös ei sitonut Keskusrikospoliisia, sen tuli harkita julkisuuslain perusteella voiko asiakirjan antaa toimittajalle

Tuomioistuimen antama salassapitomääräys voi kohdistua ja olla sitova ainoastaan oikeudenkäyntiasiakirjan suhteen. Salassapitomääräys ei ole sitonut Keskusrikospoliisia, vaan sen on tullut itsenäisesti harkita, onko sopimus salassa pidettävä vai julkinen asiakirja.

Lue lisää
13.3.2017 Loppupalkka on otettava huomioon vanhuuseläkkeen määrässä, vaikka se maksettaisiin eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Vakuutusoikeus: Työeläke - Vanhuuseläke - Eläkkeen määrä - Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot

Lue lisää


13.3.2017 Oliko A:lla oikeus vähentää Suomen verotuksessa Yhdysvalloissa asumisen ajalta kertyneet ulkomaisten arvopapereiden luovutustappiot?

Helsingin HAO Yleisesti verovelvollinen – Ulkomailla asuva luonnollinen henkilö – Ulkomaantulot – Arvopaperikauppa – Luovutustappio – Vähennyskelpoisuus – Verosopimus – Yhdysvallat – Symmetriaperiaate – Tulonhankkimiskulut

Lue lisää


10.3.2017 Asianajaja tuomittiin salassapitorikkomuksesta. Loppulausuntoon sisältynyt ylimääräinen tieto voitiin hyödyntää.

I-SHO:2017:1 Telekuuntelu – Ylimääräisen tiedon käyttäminen Salassapitorikos Yllytys salassapitorikokseen Oikeudenkäyntikulut

Lue lisää


10.3.2017 Helsingin hovioikeudelta nippu merimiesten irtisanomisratkaisuja

Hoviouikeus julkaisi seitsemän ratkaisuaan merimiesten työsuhteen päättämistä koskevasta asiasta

Lue lisää


10.3.2017 Voidaanko virkamiehelle asettaa koeaika siirryttäessä saman työantajan toiseen tehtävään?

KHO: Valtion virkamies – Koeaika – Koeajan määräämisen edellytykset – Nimittäminen uuteen virkasuhteeseen saman työnantajan palveluksessa – Tehtävien samuus tai samankaltaisuus

Lue lisää


9.3.2017 Tasinkovelka oli velkajärjestelyn este

VaaHO:2017:1 Yksityishenkilön velkajärjestely Velkajärjestelyn este

Lue lisää


9.3.2017 Epäselvä haastehakemus voitiin jättää tutkimatta

HelHO:2016:20 Kanteen tutkimatta jättäminen Haastehakemus Kannevaatimus Kanneperuste

Lue lisää


9.3.2017 Seuraamusmaksua ei voitu määrätä kun asiakkaalle oli tarjottu kuittia sitä tulostamatta koska asiakas ei kuittia halunnut

KHO:2017:37 Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa – Kuitin laatiminen – Laiminlyöntimaksu – Säännöksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus

Lue lisää


8.3.2017 Hovioikeuden olisi tullut järjestää pääkäsittely. Uuteen seikkaan sai vedota osoitukseksi käräjäoikeuden tuomion oikeellisuudesta.

KKO:2017:10 Oikeudenkäyntimenettely - Kanne - Kanteen muuttaminen - Prekluusio - Pääkäsittely hovioikeudessa

Lue lisää


7.3.2017 KKO:lta pitkään odotettu linjanmuutos: huumekuriireille alempi rangaistus kuin toimeksiantajille

Huumausainerikoksesta tuomittavan rangaistuksen ei tule perustua yksin rikoksen kohteena olevan huumausaineen laatuun ja määrään.

Lue lisää


6.3.2017 KHO: Kuoro ei ole orkesteri

Valtionosuuteen oikeutetuksi orkesteriksi hyväksymistä koskeva valitus

Lue lisää


1.3.2017 KKO: HIV on vakava sairaus, tartuttamisesta 2 vuotta 3 kk vankeutta

KKO:2017:8 Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää
23.2.2017 Tuomarinimityksiä 24.2.2017: Asianajaja Mika Kinnunen hovioikeudenneuvokseksi Vaasaan

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


20.2.2017 KHO: Hyödyllisyysmallioikeus ei edellytä samaa keksinnöllisyyttä kuin patentti

KHO:2017:26 Hyödyllisyysmallioikeus – Keksinnöllisyys – Ongelma–ratkaisu-menetelmä – Selvä ero – Tekniikan taso – Alan ammattilainen – Keksinnöllinen oivallus – Yleistiedot – Ikkunarakenne

Lue lisää


19.2.2017 Suostumus turvaliivin kokeiluun: ei törkeä vammantuottamus

THO:2017:3 Tuottamus - Törkeä tuottamus Vammantuottamus - Törkeä vammantuottamus

Lue lisää


12.2.2017 Turvapaikanhakijalle ei palautettu määräaikaa asiamiehen laiminlyönnin perusteella

KHO:2017:21 Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Valituslupahakemus – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituslupahakemuksen myöhästyminen

Lue lisää


10.2.2017 Markkinaoikeus arvioi, oliko valokuvaajan oikeuksia loukattu

Markkinaoikeus: A ja B > Lumon Oy tekijänoikeus - valokuvan käyttöoikeuden luovutus

Lue lisää


10.2.2017 Syytteestä hylättiin osa syytesidonnaisuuden johdosta

KKO:2017:7 Syyte - Syytesidonnaisuus Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Yhteisen rangaistuksen mittaaminen

Lue lisää7.2.2017 Markkinaoikeus hylkäsi tekijänoikeuksien haltijan hyvitysmaksukanteen

Kanne perustui väitettyyn televisiosarjan jaksojen lataamiseen ja edelleen jakamiseen BitTorrent-vertaisverkossa

Lue lisää


7.2.2017 Hovioikeus ei kumonnut välitystuomiota väitettyjen virheiden johdosta

HelHO:2016:19 Välimiesmenettely Välitystuomion kumoaminen

Lue lisää


6.2.2017 Purkuhakemus hylättiin, koska tuomion antamisaikaan laki oli tulkinnanvarainen kunnes KKO antoi ennakkopäätöksen aiheesta

KKO:2017:6 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa Salakuljetus Lääkerikos

Lue lisää


2.2.2017 Ahvenanmaan maakuntalaki ajokiellon yhden vuoden vähimmäiskestosta on perustuslain vastainen

THO:2017:1 Ajokielto Ahvenanmaa - Toimivalta Perustuslaki - Perustuslain etusija - Yhdenvertaisuus Rangaistus

Lue lisää


2.2.2017 KHO ratkaisi ennätysmäärän asioita vuoden 2016 aikana

Vuoden 2016 aikana korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin neljällä jaostolla yhteensä 5 378 (4 010) asiaa ja vireille jäi 3 315 (3 932) asiaa.

Lue lisää


2.2.2017 Työehtosopimukseen yhtymisestä tulee olla selkeät päätökset ja asiakirjat

Työtuomioistuin: Työehtosopimukseen yhtyminen, Työehtosopimuksen muoto, Työehtosopimuksen voimassaolo

Lue lisää


2.2.2017 As Oy:n yhtiöjärjestysmuutos, jossa kielletään huoneistohotellitoiminta, edellyttää kaikkien osakkaiden suostumuksen

Markkinaoikeus Asunto Oy Eerikinkatu 35 Bostads Ab > Patentti- ja rekisterihallitus, kaupparekisteri-ilmoitus -yhtiöjärjestyksen muutos- asunto-osakeyhtiö

Lue lisää


31.1.2017 KHO:ssa määräaikainen jäsenen tehtävä yritysverotuksen asiantuntijalle

KHO ilmoittaa avoimesti millaista lakimiestä he sijaisuuteen haluavat.

Lue lisää


30.1.2017 Kesken luovutusmenettelyn armahdetulla ei ollut oikeutta korvaukseen vapaudenmenetyksestä

HelHO:2016:18 Syyttömästi pidätetyn korvaus Rikoksentekijän luovuttaminen Armahdus

Lue lisää


27.1.2017 KHOn presidentti: Lainvalmistelun haasteet eivät rajoitu vain perustuslakiin

"Välillä tuntuu, että virkamieskunnassa osaaminen ja erikoistuminen on pilkottu niin pieniin palasiin, että laajempi näkemys ja osaaminen alkaa olla kateissa."

Lue lisää


26.1.2017 Korkein oikeus korvausvelan varhaisen vanhentumisen kannalla

KKO:2017:3 Velan vanhentuminen - Korvausvelan vanhentuminen

Lue lisää


26.1.2017 Valituslupahakemukset hylättiin Trevoc Oy:n ja Jari Aarnion asiassa

Hovioikeus oli tuominnut Aarnion kolmeksi vuodeksi vankeuteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta.

Lue lisää


25.1.2017 Kaksi vuosikirjaratkaisua taksiyhtiön määräysvallan siirtymisen vaikutuksesta taksilupiin

Ratkaisevaa se, kenellä tosiasiallinen määräysvalta luovutuksen saavassa yhtiössä

Lue lisää


25.1.2016 KHO: Syrjivästä tarjouspyynnöstä on voitava valittaa, mutta se on tehtävä jo tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen

KHO:2017:12 Julkinen hankinta – Valitusoikeus – Asianosainen – Oikeudellinen intressi – Alalla toimiva yritys – Valituksen tutkiminen – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Tarjouspyyntö muutoksenhaun kohteena

Lue lisää23.1.2017 Epämääräisten tilaajavastuulain mukaisiksi väitettyjen asiakirjojen aitous olisi tullut tarkistaa. Seuraamusmaksu.

KHO: Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Laiminlyöntimaksu – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Asiakirjan aitous

Lue lisää


20.1.2017 Dokumenttielokuva oli esitettävissä vain 18-vuotta täyttäneille. Ei loukannut lasten oikeutta vastaanottaa tietoa.

KHO:2017:10 Sananvapaus – Kuvaohjelmalaki – Luvan tarve – Täysi-ikäisille suunnattu tilaisuus

Lue lisää


20.1.2017 Vaikeavammaisen kunnalta saama perusteeton korvaus määrättiin palautettavaksi kohtuullistamatta määrää

KHO:2017:9 Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Omainen – Sunnuntai- ja arkipyhäkorvaukset – Perusteettoman edun palautus – Kohtuullistaminen

Lue lisää


19.1.2017 Käräjäoikeuden ei olisi pitänyt omasta aloitteestaan tutkia kuluttajasopimuksen kohtuullisuutta

HelHO:2016:16 Velkomus Korko Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely - selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus

Lue lisää17.1.2016 Työnantaja oli lyönyt laimin työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa

HelHO:2016:14 Työsopimus Työsopimuksen irtisanominen Yhteistoiminta yrityksissä

Lue lisää


17.1.2016 KKO torjui asunto-osakkeiden lunastusta koskeneen vaatimuksen

KKO:2017:2 Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen

Lue lisää


12.1.2017 Tuomarinimityksiä 13.1.2017

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lue lisää


10.1.2017 Oliko halkominen suoritettava tilushalkomisena vai kokonaisarvohalkomisena?

KKO:2017:1 Kiinteistönmuodostamislaki - Halkominen

Lue lisää


2.1.2016 Markkinaoikeuteen vuonna 2016 hieman vähemmän asioita kuin edellisenä vuotena

Nähtäväksi jää, johtuiko asiamäärien väheneminen vuoden 2016 alussa toteutetusta oikeudenkäyntimaksujen korotuksesta ja onko asiamäärien lasku pysyvää.

Lue lisää


2.1.2017 Perustelematon valitus voitiin jättää tutkimatta kun sitä ei täydennetty

KHO:2016:223 Ulkomaalaisasia – Muutoksenhaku – Kansainvälinen suojelu – Valitusperusteen esittäminen – Valituksen täydentäminen hallinto-oikeudessa – Määräaika – Tutkimatta jättäminen

Lue lisää
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje